רות פיין

חזרתם של המוריסקים בקיחוטה

I את מורכבותה של יצירת המופת הסרוונטינית ואת אופייה הרב-משמעי המהווה כר לפרשנויות מרובות, אפשר להבין מחד גיסא כביטוי מובהק, ובה בעת מובלע,...